Filipino 4

Filipino 4 Ikaapat na Markahan – Modyul 1: Pagbibigay ng Direksyon, Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Pagpapakilala ng Produkto at Pagsagot ng mga Tanong sa Napanood na Patalastas

Filipino 4 Ikaapat na Markahan – Modyul 3 Pagbibigay ng Paksa sa Teksto at Kahulugan ng Salita sa Pamamagitan ng Pormal na Depinisyon ng Salita

Filipino 4 Ikaapat na Markahan – Modyul 4 Panayam Gamit ang Iba’t Ibang Uri ng Pangungusap at Pagsasagot ng mga Tanong Tungkol sa Editorial Cartooning

Filipino 4 Modyul 1 Pangngalan, Gamitin Mo!