Edukasyon sa Pagpapakatao 4

Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan – Modyul 1: Buhay na Mula sa Diyos, Pahalagahan (Linggo: Una)

Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan – Modyul 2: Pamilya Tungo sa Isang Mapayapang Komunidad (Linggo: Ikalawa)

Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan – Modyul 3: Mga Hayop na Ligaw at Endangered, Kalingain at Alagaan (Linggo: Ikatlo)

Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan – Modyul 4: Pangangalaga sa Kapaligiran, Tanda ng Paggalang sa Diyos na Lumikha (Linggo: Ikaapat)

Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan – Modyul 5: Mga Yamang Likas, Ating Alagaan (Linggo: Ikalima)

Edukasyon sa Pagpapakatao 4 Modyul 1: Katotohanan: Sasabihin Ko!