Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan – Modyul 1: Buhay na Mula sa Diyos, Pahalagahan (Linggo: Una)

Related